Robot Equipment Store

Algemene voorwaarden

ALGEMENE  VERKOOPSVOORWAARDEN

 

 

       

 

1

Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor alle aan ons overgemaakte bestellingen of opdrachten.

 

De koper wordt geacht ze te aanvaarden, door het enkel feit van zijn bestelling of opdracht.

2

Behoudens bijzondere bepalingen zijn al onze facturen contant betaalbaar te  Willem van Moerbekestraat 1

 

B-9500 Geraardsbergen

 

 

3

Bij niet-betaling op de gestelde vervaldag, wordt het verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling,

 

verhoogd met 10%  ten titel van conventionele schadevergoeding met een minimum bedrag van 500 €.

 

Alle gerechtskosten en eventuele protesten zijn ten laste van de koper/klant.

 

4

De uitgegeven wissels of orderbriefjes, maken geen uitzondering op de wijze van betaling.

 

5

Bij niet-betaling op de gestelde vervaldag, zal eveneens een conventionele interest van rechtswege en zonder

 

ingebrekestelling verschuldigd zijn van 1,0 % per maand vanaf de datum van de vervaldag van de factuur.

6

Al onze prijsoffertes alsook onze catalogusprijzen, zowel mondeling als schriftelijk, zijn zonder verbintenis

 

 van onzentwege.

 

 

7

Alle klachten of bezwaren tegen de factuur zullen niet meer aanvaard worden, indien zij niet schriftelijk en

 

aangetekend gemeld worden aan de verkoper of aan de hersteller binnen de acht dagen, zon- en feestdagen

 

inbegrepen, na verzending van de factuur of in het ontvangst nemen van de goederen.

 

 

De reden van niet-betaling zal in ieder geval moeten vermeld worden in dit schrijven.

 

 

Bij het ontbreken van bezwaren of klachten of bij bezwaren of klachten, gedaan buiten de gestelde termijn

 

zoals vermeld in de verkoopsvoorwaarden, houdt dit de aanvaarding en de goedkeuring in van het bedrag

 

van de factuur zoals gevraagd door de verkoper.

 

 

8

De leverings- en afwerkingstermijnen worden slechts ten titel van aanwijzing gegeven.

 

9

De verkoper kan niet instaan voor de gevallen van heirkracht of overmacht ; in deze gevallen zal geen enkele

 

bestelling kunnen vernietigd worden, uit hoofde van laattijdige levering.

 

10

De goederen blijven volledig onze eigendom en de verkoper zal in ieder geval het retentierecht kunnen uitoefenen

 

tot op het ogenblik van volledige betaling van de koper.

 

11

Alle betwistingen, die onder de bevoegdheid vallen van het Vredegerecht zullen uitsluitend voor het VREDEGERECHT

 

te GERAARDSBERGEN kunnen gebracht worden.

 

 

 

De gebeurlijke andere betwistingen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de RECHTBANK te OUDENAARDE.

Copyright - Algemene voorwaarden

Website by Webatvantage